Bytový dom 3 (39 bytov) - Trenčín - elektroinštalácia, VO, bleskozvod, prípojky

2022